slider1
slider2
slider3

Përvojë shumëvjeçare

Gjatë 28 viteve përvoje prodhuese, INOVA me produktet dhe shërbimet e saja kualitative ka fituar reputacion të shkëlqyer dhe emër të besueshëm te klientët e saj.

PAS 99, ISO 9001 & 14001, OHSAS 18001

INOVA duke njohur përgjegjësinë e saj si prodhues i produkteve cilësore dhe ofrues i shërbimeve të specializuara dhe me qëllim të arritjes së objektivave strategjike në përmbushjen dhe tejkalimin e kërkesave dhe pritshmërive të klientëve për prodhimin e gypave të plastikës, instalimin e sistemeve të tubacionit dhe ofrimin e këshillave menaxheriale, ka ngritur sistemin e integruar, sipas standardeve ndërkombëtare EN, ISO dhe PAS

Inova Consulting

INOVA me njësinë e sajë INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara për komunitetin e biznesit përmes konsulencës, ndihmave të drejtpërdrejta – vizitave tek klientët dhe trajnimeve të specializuara në fusha të ndryshme të administrimit të biznesit.

Për më tepër vizitoni faqen tonë:
www.inovaconsulting.eu