Kontakt

Forma kontaktuese

N.P. “INOVA” Sh.p.k.
“Sadik Pozhegu” Nr. 13, 50000
Gjakovë – Kosova

 

Harta